วิธีการสั่งซื้อ

  1. ขั้นตอนการสั่งผลิตส่งไฟล์งานที่สมบูรณ์ เป็น  นามสกุล  Illstrator (AI) หรือ Corew DRAW
  2. การสร้างไฟล์ต้องมีการสร้างหรือ (CREATE) ลายเสมอเพื่อให้สามารถย่อแลขยายได้ไม่แตก
  3. อาจต้องมีการปรับค่า ระบบสี cmyk (ระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์) ก่อนเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการเพราะค่าสีของแต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน
  4. หากมีการพิมพ์โลโก้ลงบนผ้า หรือธงแต่ละเบอร์ลูกค้าต้องกำหนดขนาดโลโก้ตามความเหมาะสมหรือที่ต้องการ
  5. ลูกค้าต้องบอกละเอียดและรูปแบบเกี่ยวกับการตัดเย็บของชิ้นงาน
  6. หากลูกค้าต้องการดูตัวอย่างชิ้นงาน  ในการทำตัวอย่างครั้งแรกเราจะเรียกเก็บค่าตัวอย่าง  เพื่อเป็นประกันการทำงานและเมื่อตกลงทำงานเราจะนำมาหักลบกัน 
  7. แต่หากลูกค้าให้ทำตัวอย่างครั้งที่ 2 เราจะไม่คืนค่าทำตัวอย่างในครั้งที่ 2 นี้
  8. ในการสั่งผลิตงาน วงเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ต้องโอนเป็นจำนวนทั้งหมด  หากวงเงินเกินกว่านี้ลูกค้าต้องโอนมา 50  % ก่อนผลิตงาน
  9. และเมื่อผลิตงานเสร็จก่อนส่งงานลูกค้าต้องโอนมาอีก  50 % เมื่อลูกค้าโอนมาแล้ว กรุณาส่งสลิป และที่อยู่ในการจัดส่งงานให้กับลูกค้าเป็นรายต่อ